play_arrow replay_5 forward_5
volume_up
/
00:00
fullscreen
1.00x
  • 2.00x
  • 1.50x
  • 1.00x

قصيدة : نار الأنين ... شاهد يقين

للشاعر : ناظم الحاشي

الرادود : الحاج ملا باسم الكربلائی

نـــــــــــــــــــــــــار   الأنـــــــيــــــن...شــــــاهــــــد  يــــــــقــــــــيــــــــن
طــــــــــــــــــــــــول   الـــــســـــنـــــيـــــن...لــــم  الــــــبــــــنــــــيــــــن
 ******
لـيلة لـيلة اويـه الـحزن تـحسب ليالي...ايروح غالي و ينتظرها اوداع غالي
مـا شـفت من عدها لو مر اعله بالي...راسها ال عالزهره دنق باقي عالي
تـــــــــــــخــــــــــــدم   ورود...نـــــــــــــــــــــــــور   الــــــــــــوجــــــــــــود
نــــــــــــــــــــــــــور   الأمـــــــــيــــــــن...لــــــــم   الـــــــبــــــنــــــيــــــن
 ******
حـته مـن ماتت مشت مرفوعه ايديها...تدعي كون أم الحسن ترضه عليها
راحـت الـذاك الـقبر حـسرتها بـيها...اشلون مـا شـاركت وي زيـنب سـبيها
هــــــــــــــــــــــــــذا   الـــــــــوفــــــــاء...هــــــــذا   الـــــــــــــــــــــــــولاء
يــــــــــــــــــــــــــا   مــــــؤمـــــنـــــيـــــن...لـــــم  الـــــــبــــــنــــــيــــــن
 ******
وي  أذان الـفـجر بـالـليلة الـعـجيبة...اثنينهن فـقدن عـلي بـنفس الـمصيبه
و  الـغـريـبة اتـحـنت الـدمـع الـغـريبة...شاركتها بـصـاحب الـجـثة الـسـليبة
زيـــــــــــــنــــــــــــب   تـــــقـــــول...لـــــمـــــهــــا  الــــــــبــــــــتــــــــول
مــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــش  قــــــريــــــن...لــــــم  الـــــبـــــنــــيــــن
 ******
لـيـل  زيـنـب لـيـلها بـحـرها و بـردهـا...كل مـصـايبها الـجـرت تـلقاها عـدها
هـاي  بـخوتها انـفجع بـالطف وردهـا...هيه لـجل حـسين مـفجوعه بـولدها
أربـــــــــــــــــــــــــع   شــــــبــــــاب...ضــــــحــــــوا  رقــــــــــــــــــــــــاب
رفـــــــــــــعــــــــــــوا   جـــــــبــــــيــــــن...لــــــم  الـــــــبــــــنــــــيــــــن
 ******
مـن جـرع سـمه الحسن من إيد جعده...و بدت تنزف بالطشت نيران جبده
اتذكر أمه بيوم جانت تبجي عنده...اشلون من جانت تحط خدها اعله خده
يــــــــــــذكــــــــــــر   دمــــــــوع...كــــــــســــــــر  الــــــــضــــــــلـــــــوع
يــــــــشــــــــكـــــــي  و  حــــــــزيــــــــن...لـــــــم  الــــــبــــــنــــــيـــــن
 ******
شـاركـت زيـنـب مـصـاب الـغـاضرية...لجن مــا عـطشت و لا راحـت سـبية
و لا ضربها بسوط ابن هند الدعية...و لا شتمها السب علي و سب الزجية
هــــــــمــــــــهــــــــا   الــــوحــــيــــد...تــــلــــعــــن   يــــــــــــزيــــــــــــد
بـــــــــــــغــــــــــــض   الـــــلـــــعـــــيـــــن...لــــم   الــــــبــــــنــــــيــــــن
 ******
أبــد  مــا سـامـع و لا شـايـف مـثـلها...ابهالوفاء الـشـالته ابـهـالدنيه كـلـها
أم  تـقـدم أولادهــا الـزوجـة رجـلـها...تفدي رقـبـة قـمر هـاشم مـن أجـلها
هــــــــــــــــــــــــــذا   الـــــــــجـــــــــزاء...يــــــــا  كـــــــــــــربـــــــــــــلاء
بـــــــــــــيــــــــــــج   الـــــحـــــنـــــيـــــن...لـــــم  الـــــــبــــــنــــــيــــــن
 ******
اشـما شـلت عـينك عـله الـعباس ابـنها...تشعر اشـقد طاهر و طيب لبنها
هـاي هـيه أم الـوفه الـيحجون عـنها...الرادت اويـه حسين بس محد دفنها
لــــــــــــجـــــــــــل   الــــحــــبــــيــــب...لــــجـــل  الــــــــغــــــــريـــــــب
هـــــــــــــــــــــــــذا   الـــــمـــــعـــــيـــــن...لـــــم   الــــــبــــــنــــــيــــــن
بیشتر

آخر الصوتيات المضافة

آخر المرئيات المضافة